Zapraszamy do kontaktu - email: kontakt@semaprint.com.pl, telefon: +48 510 043 720

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego SEMA-PRINT

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

SPIS TREŚCI

REGULAMIN

REGULAMIN NEWSLETTERA

REGULAMIN KONTA

 

§ 1.1
DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.

Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep – sklep internetowy SEMA-PRINT prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.semaprint.com

Sprzedawca – SEMA - PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Wadowska 2, 31-990 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000979668, NIP 6782676587, nr REGON 351550912

§ 1.2
KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 

 1. Adres pocztowy: ul. Wadowska 2, 31-990 Kraków
 2. Adres e-mail: kontakt@semaprint.com.pl
 3. Telefon: +48 510 043 720
§ 1.3
WYMOGI TECHNICZNE

 

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 1. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 1.4
ZAKUPY W SKLEPIE

 

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 1. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.

 2. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 1. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

 2. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

 3. Sprzedawca przekaże Kupującemu uprzywilejowanemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 1. W celu dokonywania zakupów w Sklepie należy zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto.

 

§ 1.5
WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W FIRMIE SEMA-PRINT

 1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.semaprint.com.pl.
 2. Kontakt z biurem obsługi klienta możliwy jest w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 pod adresem mailowym kontakt@semaprint.com.pl lub numerem tel.: +48 510 043 720.
 3. Do realizacji Zamówienia Spółka SEMA-PRINT przystępuje wówczas, gdy:

  a) Klient prześle droga mailową wszelkie szczegóły dotyczące Zamówienia, tj.:
   • wybrany rodzaj odzieży wraz z krojami, kolorystyką, wielkością zdobienia oraz jego umiejscowieniem na odzieży, a także wraz ze wskazanym, wybranym rozmiarem/rozmiarami odzieży (tzw. rozmiarówką),
   • poprawnie przygotowane pliki graficzne do znakowania – w przypadku znakowania sitodrukiem, termotransferem, haftem komputerowym, folią flex wymagane są pliki graficzne zapisane wektorowo w formacie PDF;

  b) jeżeli Klient nie określi dokładnego umiejscowienia zdobienia na produkcie, zdobienie wykonywane jest zgodnie ze standardami SEMA-PRINT, według wzoru zawartego poniżej.

  c) Klient dokona pełnej przedpłaty za założone Zamówienie, a płatność zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Spółki SEMA-PRINT.

  d) Spółka SEMA-PRINT dopuszcza płatność odroczoną, po wcześniejszej weryfikacji danego Klienta w Euler Hermes/ Allianz Trade lub innym podmiocie ubezpieczeniowym wskazanym przez Klienta. W przypadku opóźnienia w płatności zostaną naliczone z tego tytułu odsetki ustawowe.

 4. W przypadku, gdy Klient posiada zaległe płatności, Spółka SEMA-PRINT zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji kolejnego Zamówienia do czasu uregulowania zaległych płatności.

 5. Termin realizacji Zamówienia liczony jest w dniach roboczych.

 6. Termin realizacji Zamówienia podany przy wcześniej przygotowanej wycenie Zamówienia liczony będzie od momentu spełnienia przez Klienta ostatniego z warunków rozpoczęcia realizacji Zamówienia wskazanych w pkt. 3 powyżej.

 7. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Klientowi w formie wiadomości e-mail na wskazany przez niego w Zamówieniu adres e-mail.

 8. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą złożenia kompletnego Zamówienia.

 9. Po przyjęciu Zamówienia do realizacji, Klientowi nie przysługuje możliwość rezygnacji i modyfikacji złożonego Zamówienia.

 10. Klient oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie majątkowe do projektu graficznego lub logotypu, który przekazuje Spółce SEMA-PRINT celem wykonania zdobienia albo wszelkie niezbędne zgody wymagane do ich wykorzystywania (np. licencje). Wszelkie roszczenia kierowane do Spółki SEMA-PRINT przez podmioty trzecie będą niezwłocznie przesyłane do Klienta. Spółka SEMA-PRINT obciąży Klienta wszelkimi poniesionymi kosztami wynikającymi z roszczeń podmiotów trzecich kierowanych do Spółki SEMA-PRINT. Spółka SEMA-PRINT zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Zamówienia, w przypadku zgłoszenia naruszenia praw autorskich, licencji itp. przez osoby trzecie.

 11. Faktury proforma jak i faktura VAT wysyłane są w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail. Faktury w formie papierowej wysyłane są tylko i wyłącznie na prośbę Klienta.

 12. Ze względu na specyfikę procesu produkcyjnego, ilość dostarczonego towaru może różnić się od ilości zamówionej o ok. +/-2% dla każdej pozycji Zamówienia. Klient składając Zamówienie akceptuje możliwość powstania ewentualnych różnic i zobowiązuje się do akceptacji odchyleń ilościowych mieszczących się we wskazanym wyżej przedziale. Klient zobowiązuje się również do dokonania dopłaty za towar stanowiący nadwyżkę względem towaru zamówionego, zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego pkt. Spółka SEMA-PRINT zwróci Klientowi kwotę różnicy kosztów towarów w przypadku, gdy ilość towaru zamówionego byłaby niższa niż ilość towaru dostarczonego.

 13. W przypadku towaru powierzonego, Spółka SEMA-PRINT zastrzega sobie prawo do dostarczenia do 5% mniejszej ilości sztuk względem złożonego Zamówienia. Jest to związane z ryzykiem uszkodzenia znakowanej odzieży i wystąpienia ewentualnych odpadów produkcyjnych. Klient oświadcza, że składając Zamówienie akceptuje powyższe warunki oraz zobowiązuje się dostarczyć nadwyżkę towaru powierzonego na ewentualny rozdruk czy wykonanie prób. Ilość dostarczanego towaru przeznaczonego na rozdruk czy wykoanie prób Klient ustali każdorazowo indywidualnie z przedstawicielem Spółki SEMA-PRINT podczas składania Zamówienia.

 14. Spółka SEMA-PRINT nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powierzonego przez Klienta towaru spowodowane podwyższonym ryzykiem związanym ze specyfiką materiału, na którym będzie wykonywane zdobienie, co może wiązać się z wystąpieniem różnego rodzaju uszkodzeń (np. przypalenia, wykurcz materiału podczas wygrzewania nadruku w prasach transferowych lub w tunelach suszących). Przed przyjęciem powierzonego zdobienia Klient jest informowany o możliwości uszkodzenia powierzonego materiału z przyczyn wynikających ze specyfiki danego powierzonego towaru. Warunkiem realizacji Zamówienia jest akceptacja wskazanego ryzyka przez Klienta.

 15. Pakowanie towaru - standardowo, każda sztuka produktu odzieżowego zdobionego jest pakowana w torebkę foliową, a następnie zbiorczo w kartony. Produkty odzieżowe, na których nie wykonano żadnych zdobień są pakowane wyłącznie zbiorczo do kartonu (bez torebki foliowej). Każdy karton zawiera opis zawartości. Każdy inny sposób pakowanie/konfekcjonowania powoduje naliczenie dodatkowych opłat. O konieczności poniesienia dodatkowych opłat za pakowanie Klient jest informowany podczas składania Zamówienia.

 16. Towary zakupione w Spółce SEMA-PRINT dostarczane są w zależności od metody dostawy wybranej przez Klienta, tj.:

  a) Za pośrednictwem firmy kurierskiej lub

  b) Klient może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.

 17. W przypadku wyboru odbioru osobistego przez Klienta, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji/wysyłki Zamówienia.

 18. W przypadku wybrania opcji odbioru osobistego Klient zobowiązany jest zamawiany towar odebrać w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia o możliwości odbioru Zamówienia. Zamówienia nieodebrane we wskazanym terminie będą wysyłane na koszt Klienta na adres wskazany w fakturze VAT, chyba że ich dostawa ustalona zostanie odmiennie, indywidualnie z Klientem.

 19. Towary zakupione przez Klienta pozostają w posiadaniu Spółki SEMA-PRINT do czasu uregulowania wszystkich płatności za towar.

 20. W przypadku sytuacji i stanów nadzwyczajnych takich jak: kataklizmy, wojny, pandemie, epidemie, znaczne opóźnienia w łańcuchach dostaw lub inne wydarzenia oraz sytuacje ograniczające swobodny przepływ osób oraz towarów, który może spowodować wydłużony termin realizacji Zamówień, terminy realizacji Zamówień ustalane będą indywidualnie z Klientem. Spółka SEMA-PRINT nie ponosi wówczas odpowiedzialności za niedotrzymanie terminów ustalonych pierwotnie z Klientem.

lewySTANDARYZACJA UMIEJSCOWIENIA

 

§ 1.6
REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.

 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 1. Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa m.in.:
  • Polska
  • Niemcy
  • Słowacja
  • Czechy
  • Litwa
  • Łotwa
  • Szwecja
 1. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący: 

  • Za pośrednictwem firmy kurierskiej

 2.  Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.

 3. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.

 

§ 1.7
DOSTAWA TOWARU DO ZDOBIENIA

 

Dostawa towaru klienta przeznaczonego do wykonania zdobień:

 1. Towary klienta przeznaczone do wykonania zdobienia proszę dostarczyć na adres:
  SEMA-PRINT Magazyn
  ul. Łuczanowicka 27
  31-766 Kraków
  Poland


 2. Do każdej przesyłki należy dołączyć wypełniony formularz awizacyjny który winien zawierać wewnętrzny numer zamówienia SEMA-PRINT (numer nadany przez reprezentanta Spółki SEMA-PRINT).
  Formularz awizacyjny można pobrać:

  lewyPL
  prawy EN
  prawyDE


 3. Formularz awizacyjny należy przykleić w widocznym miejscu na każdej przesyłce.

 4. Przed wysłaniem towaru należy przesłać do reprezentanta Spółki SEMA-PRINT awizację towaru zawierającą datę dostawy, nazwę firmy dostarczającej przesyłkę oraz ilość i wagę paczek.

 5. Dostawy paletowe należy realizować na euro paletach lub paletach jednorazowych o wymiarach 120x80 cm.

 6. Dostawy paletowe przyjmowane są na Magazyn Spółki w dni robocze w godzinach 7:00 - 14:00 od poniedziałku do piątku.

 7. Dostawy które nie posiadają formularza awizacyjnego oraz dostawy paletowe przywożone poza wyznaczonymi godzinami pracy magazynu nie będą przyjmowane na magazyn.

§ 1.8
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

  • w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;
  • w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

 4. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 1. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 1. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Wadowska 2, 31-990 Kraków niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 1. Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 2. Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 1. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Kupujący uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Kupujący uprzywilejowany zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

  Wzór formularza odstąpienia od umowy:

  lewyPobierz§ 1.9
WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:  
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


§ 1.10
WARUNKI SKŁADANIA REKLAMACJI

 

  1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo składania reklamacji w przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zawartą umową.
   W celu złożenia reklamacji należy wypełnić formularz reklamacyjny znajdujący się na stronie internetowej www.semaprint.com.pl

  2. Spółka SEMA-PRINT udziela odpowiedzi na reklamacje Klienta w terminie 14 dni roboczych.

  3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji będzie decydował Zespół do Spraw Rozpatrywania Reklamacji.

  4. Spółka SEMA-PRINT nie uwzględni reklamacji towaru, jeśli:
   • jest on zgodny z ustaleniami z przedstawicielem Spółki;
   • posiada on ślady uszkodzenia mechanicznego lub ślady wynikłe z niewłaściwego użytkowania czy naturalnego zużycia;
   • towar został poddany przez klienta dalszym procesom (np. haft, nadruk, aplikacja);
   • występuje różnica w kolorach lub odcieniach wydruku na produkcie z obrazem zawartym w przesłanym przez Klienta pliku, wynikająca ze specyfiki produktu (np. faktura materiału, pierwotny kolor materiału itp.);
   • wielkość zdobienia nie została sprecyzowana przez Klienta;
   • umiejscowienia zdobienia na produkcie nie zostało określone przez Klienta.

  5. Wszelkie niezgodności ilościowe w przesyłkach należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@semaprint.com.pl niezwłocznie po otrzymaniu towaru.

  6. W przypadku zdobienia na powierzonym przez Klienta towarze, np. materiałach lub produktach Klienta, Spółka SEMA-PRINT ponosi odpowiedzialność wyłącznie za wykonane zdobienie. Spółka SEMA-PRINT nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powierzonego przez Klienta towaru spowodowane podwyższonym ryzykiem związanym ze specyfiką materiału, na którym będzie wykonywane zdobienie, co może wiązać się z wystąpieniem różnego rodzaju uszkodzeń (np. przypalenia/wykurcz materiału podczas wygrzewania nadruku w prasach transferowych lub w tunelach suszących). Przed przyjęciem powierzonego zdobienia Klient jest informowany o możliwości uszkodzenia powierzonego materiału. Warunkiem przyjęcia Zamówienia jest akceptacja wskazanego ryzyka przez Klienta.

  7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, wykonana zostanie naprawa reklamowanego towaru, a jeśli naprawa nie będzie możliwa, warunki rekompensaty zostaną ustalone indywidualnie (obniżenie ceny, lub zwrot poniesionych kosztów przez Klienta).

  8. Reklamowany towar powinien zostać przekazany przez Klienta na adres Spółki SEMA-PRINT osobiście lub opłaconą przesyłką kurierską. Przesyłki wysyłane za pobraniem nie będą odbierane. Jeżeli towar reklamowany został uprzednio rozdzielony pomiędzy odbiorcami Klienta, koszt zorganizowania przekazania reklamowanego towaru do Spółki SEMA-PRINT spoczywa w całości na Kliencie.
   Wzór formularza reklamacji:

 

§ 1.11
DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO

 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

   • umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
   • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
    – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.
 4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
   • przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
   • na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
   • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep;
   • zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
 5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
   • dostępu do swoich danych osobowych,
   • ich sprostowania,
   • usunięcia,
   • ograniczenia przetwarzania,
   • przeniesienia danych do innego administratora 
    a także prawo:
    • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu
 7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 1.  
§ 1.12
ZASTRZEŻENIA

 

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 1. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.

 2. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 1. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Kupującym uprzywilejowanym, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.odrębnie.
 1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Przedsiębiorcy uprzywilejowanego jest wyłączona.Regulamin newslettera

sklepu SEMA-PRINT

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.§ 2.1
DEFINICJE

 

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.

Sklep – sklep internetowy SEMA-PRINT prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://www.semaprint.com

Usługodawca - SEMA - PRINT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem ul. Wadowska 2, 31-990 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000979668, NIP 6782676587, nr REGON351550912

Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

§ 2.2
NEWSLETTER

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.

 2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.

 3. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Usługobiorca w drugim kroku wybiera z podanych opcji status "Dystrybutor", "Agencja Reklamowa" albo "Klient końcowy" Usługobiorca, poprzez kliknięcie w checkbox oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego zapisy.

 4. W momencie zapisu na Newsletter zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy – z zastrzeżeniem ust. 6. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony i jest bezpłatna.

 5. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach usługi Newslettera wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę od momentu zapisania się do Newslettera.

 6. W celu właściwej realizacji usługi Newslettera, Usługobiorca jest zobowiązany podać swój prawidłowy adres e-mail.

 7. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera, każdorazowo znajdować się będzie informacja o możliwości wypisania się z Newslettera wraz z właściwym linkiem.

 8. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie korzystając z opcji, o której mowa w ust.7 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy:kontakt@semaprint.com.pl

 9. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

 10. Usługodawca może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Usługobiorców na podane przez nich adresy e-mail.

 11. Usługodawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Usługobiorcę.

 

§ 2.3
REKLAMACJE

 

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail:kontakt@semaprint.com.pl
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 

§ 2.4
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

§ 2.5
DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku z zapisem na Newsletter jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest wysyłka Newslettera. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do świadczenia usługi Newslettera. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć tej usługi.
 4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
  • Usługobiorca wypisze się z Newslettera;
  • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Newsletterem;
  • zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy;
  • w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 5. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przeniesienia danych do innego administratora a także prawo:
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.
 7. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 

§ 2.6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany Regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.

 2. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.

 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że je akceptuje.

 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@semaprint.com.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

 6. W przypadku ewentualnego sporu z Usługobiorcą niebędącym Konsumentem, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
REGULAMIN KONTA


w sklepie SEMA-PRINT

 

SPIS TREŚCI

 • § 3.1 Definicje
 • § 3.2 Kontakt ze Sprzedawcą
 • § 3.3 Wymogi techniczne
 • § 3.4 Konto
 • § 3.5 Reklamacje
 • § 3.6 Dane osobowe
 • § 3.7 Zastrzeżenia

 

§ 3.1
DEFINICJE

 

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.

Kupujący - każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.

Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).

Sklep – sklep internetowy SEMA-PRINT prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.semaprint.com

Sprzedawca - SEMA - PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Wadowska 2, 31-990 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000979668, NIP 6782676587, nr REGON351550912§ 3.2
KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
 1. Adres pocztowy: ul. Wadowska 2, 31-990 Kraków

 2. Adres e-mail: kontakt@semaprint.com.pl

 3. Telefon: (12) 642 16 42§ 3.3
WYMOGI TECHNICZNE
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  • aktywne konto e-mail
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki Cookiem

 

§ 3.4
KONTO

 

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego, ale jednocześnie konieczne do dokonania zakupów w Sklepie.

 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.

 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.

 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.

 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: kontakt@semaprint.com.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

 

§ 3.5
REKLAMACJE

 

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail kontakt@semaprint.com.pl.

 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
  • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić za.wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  • internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks

 

§ 3.6
DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Konta jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, że Sprzedawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta.
 4. Dane Kupującego będą przetwarzane do momentu, w którym:
  • Konto zostanie usunięte przez Kupującego lub Sprzedawcę na żądanie Kupującego;
  • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z Kontem;
  • zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
   • w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  • dostępu do swoich danych osobowych
  • ich sprostowania
  • usunięcia
  • ograniczenia przetwarzania
  • przeniesienia danych do innego administratora a także prawo:
   • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.§ 3.7
ZASTRZEŻENIA 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.

 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.

 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:

  • konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
  • poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
  • zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.

 5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.

 6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie6.odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy kontakt@semaprint.com.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.

 7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.

 8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Newsletter
Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?

SEMA-PRINT SP. Z O.O.

ul. Wadowska 2, 31-990 Kraków

tel. +48 510 043 720

fax. +48 12 684 66 10